Today is March 20, 2023 /

19 Shema & V’ahavtah

“19 Shema & V’ahavtah”.